Tải về

Tsubakimoto Singapore cung cấp nhiều tài liệu khác nhau để tải về bao gồm: catalogs, tờ rơi, sổ tay,..dưới dạng in hoặc dữ liệu dạng khác. Tất cả tài liệu đều có trong trang web này.

Catalog

Sản phẩm xích

Tổng quát

Xích nhựa

Xích máng cáp

Xích liên quan


Linh kiện truyền động


Ngành công nghiệp khác


Hệ thống Vật liệu xử lý

Nhấn nguyên liệu