Xích Con Lăn Trên (Tất cả các loại)

Tsubaki Top Roller Chain

Cần phân biệt rõ khi sử dụng xích Double-Plus, xích con lăn nhựa ngoài và xích con lăn trên dựa vào hình dạng, kích thước của vật tải và bố trí chung của máy.

Top Roller Chain Top Roller Chain
  1. Loại kẹp lò xo sẽ được cung cấp cho loại RF2040-RF2060 nếu không có yêu cầu cụ thể
  2. Số con lăn sẽ được phân bổ đều nếu không có yêu cầu cụ thể.
Khi Con Lăn Trên được đặt mỗi hai tấm nối: Top Rollers every second link Top Rollers every second link
When Top Rollers are spaced at every link: Top Rollers every link Khi Con Lăn Trên được đặt ở mỗi tấm nối:

Ghi chú:

  1. Khối lượng được ghi áp dụng cho con lăn trên đặt ở mỗi tấm nối hoặc mỗi hai tấm nối
  2. RS40~RS60 đốt xích nối loại kẹp, RS80~RS100 đốt xích nối loại chốt khoá

Catalogs